Общи условия


www.skin-choice.com е официалният сайт на „ТИД ГРУП" ЕООД, собственост на „ТИД ГРУП" ЕООД.
Счита се, че посещавайки сайта и използувайки предоставяните услуги, клиентите приемат условията за ползване.
„ТИД ГРУП" ЕООД има право да променя по всяко време цените, сроковете и условия касаещи изпълнението на поръчките и използуването на сайта. Клиентът дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на правене на поръчката или използуването на сайта. Всички промени са в рамките на действащото в момента законодателство на Република България.

Приема се, че посочения от клиента имейл при поръчка е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиента е официално информиран със съдържанието й.
При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката skin-choice.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Защита на информацията и личните данни, предоставяни от клиенти
1. Клиентите правят поръчка и предоставят информация необходима за изпълнение на поръчката им доброволно.
2. Предоставената информация се използува само и единствено с цел обслужване на клиента.
3. Информацията предоставена от клиентите не се предоставя на трети лица, с изключение на партньрски фирми (куриерски служби и др.), пряко участващи в етапите на процеса на обслужване и изпълнение на поръчките на клиентите.
Сайтът взима всички необходими мерки за защита на съхраняваната информация предоставена от клиенти, но не носи отговорност ако с нея се сдобият трети лица в следствие на противозаконно осъществен пробив в системата на сайта.
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, skin-choice.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
skin-choice.com има право да използва информацията по т. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено по e-mail на адрес office@skin-choice.com.
Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за skin-choice.com. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията
skin-choice.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
· е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
· информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
· skin-choice.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Права и задължения на страните
1. skin-choice.com се задължава:

· да достави в срок заявената за покупка стока
· да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения

2. Клиентът се задължава:
· да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
· да плати цената на стоката;
· да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
· да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
· да получи вещта.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 10 работни дни. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети skin-choice.com за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, skin-choice.com се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
· доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
· цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
· при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Отговорност
skin-choice.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които skin-choice.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на skin-choice.com

Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на skin-choice.com, съобразно българското законодателство.

Всички материали в сайта са собственост на „ТИД ГРУП" ЕООД и могат да се използуват съгласно целите за които са предоставени и не могат да бъдат използувани за търговски цели извън сайта.